عنوان:تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه صوفیان
نوع معاملهانتخاب کنید
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
مهلت خرید اسناد از:1395/10/14
مهلت خرید اسناد تا:
تاریخ گشایش پاکت ها
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:
پیوست ها:
تامین اعتبار.pdf    
صورتجلسه عدم الزام.pdf