عنوان:الحاقیه مناقصه 95/303 نیروگاه شاهرود
نوع معاملهعمومی یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
مهلت خرید اسناد از:1395/10/07
مهلت خرید اسناد تا:1395/10/11
تاریخ گشایش پاکت ها1395/10/13
میزان سپرده(ريال)1,800,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات -جمهوری-کندوی البرز
توضیحات:الحاقیه اسناد حجمی نیروگاه شاهرود
پیوست ها:
الحاقیه مناقصه 95303 نیروگاه شاهرود.pdf