عنوان:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید برق نیروگاه گازی کنگان(95-5 )
نوع معاملهعمومی یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
مهلت خرید اسناد از:1395/09/30
مهلت خرید اسناد تا:1395/10/05
تاریخ گشایش پاکت ها1395/10/21
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:روزنامه اطلاعات دونوبت 28/9/95-30/9/95
توضیحات:
پیوست ها:
kholase asnad kangan.jpg    
pish az farakhan 1.jpg    
pish az farakhan 2.jpg    
shenakht 1.jpg    
shenakht 2.jpg