عنوان:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید برق نیروگاه گازی شیراز(95-3 )
نوع معاملهعمومی یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
مهلت خرید اسناد از:1395/09/30
مهلت خرید اسناد تا:1395/10/05
تاریخ گشایش پاکت ها1395/10/21
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات دونوبت 95/9/30-95/9/28
توضیحات:
پیوست ها:
kholase asnad shiraz.jpg    
pish az farakhan 1.jpg    
pish az farakhan 2.jpg    
shenakht 1.jpg    
shenakht 2.jpg