عنوان:خرید پره های متحرک و ثابت ردیف اول توربین نیروگاه گازی صوفیان
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
مهلت خرید اسناد از:1395/07/11
مهلت خرید اسناد تا:1395/07/22
تاریخ گشایش پاکت ها1395/08/10
میزان سپرده(ريال)450,000,000
روزنامه های درج آگهی:رسالت
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه.pdf    
صورتجلسه گشایش الف و ب.zip    
صورتجلسه گشایش ج.zip    
صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی.zip    
فرم درخواست خرید خدمات اجرایی 0001.jpg    
فرم درخواست خرید خدمات اجرایی 0002.jpg