عنوان:اسناد مناقصه خدمات حجمی نیروگاه شاهرود
نوع معاملهعمومی یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
مهلت خرید اسناد از:1395/09/22
مهلت خرید اسناد تا:1395/09/29
تاریخ گشایش پاکت ها1395/10/13
میزان سپرده(ريال)1,800,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات-جمهوری-پیام-کندوی البرز
توضیحات:مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت خدمات حجمی نیروگاه شاهرود
پیوست ها:
اسناد و قرارداد مناقصه95303 نیروگاه شاهرود.zip