عنوان:انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات انتخاب ساختگاه های نيروگاه های حرارتی کشور
نوع معاملهانتخاب کنید
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1395/08/15
مهلت خرید اسناد تا:
تاریخ گشایش پاکت ها1395/04/05
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:دعوتنامه
توضیحات:
پیوست ها:
mojavez.JPG    
تهیه لیست کوتاه.JPG    
توضیح و تشریح.pdf    
صورت جلسه تعیین برنده.pdf