عنوان:مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین نیروگاه های تحت پوشش
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
مهلت خرید اسناد از:1395/08/04
مهلت خرید اسناد تا:1395/08/08
تاریخ گشایش پاکت ها1395/08/22
میزان سپرده(ريال)1,276,800,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه اطلاعات
توضیحات:نیروگاه های بوشهر وکنگان
پیوست ها:
kholase asnad.jpg    
pish az farakhan 1.jpg    
pish az farakhan 2.jpg    
pish az farakhan 3.jpg