عنوان:خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری
نوع معاملهعمومی یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1395/08/02
مهلت خرید اسناد تا:1395/08/05
تاریخ گشایش پاکت ها1395/08/15
میزان سپرده(ريال)840,000,000
روزنامه های درج آگهی:همشهری و امتیاز
توضیحات:
پیوست ها:
پیش از فراخوان.JPG    
صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه-شماره 95-231-7 شماره پرونده 35-95 انجام خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری.pdf