عنوان:تجدید مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نیروگاه های بوشهر ، کنگان و شیراز
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
مهلت خرید اسناد از:1395/08/15
مهلت خرید اسناد تا:1395/08/17
تاریخ گشایش پاکت ها1395/09/01
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:روزنامه اطلاعات
توضیحات:تجدید مناقصه
پیوست ها:
001.jpg    
002.jpg    
003.jpg    
صورتجلسه تجدید مناقصه.jpg