عنوان:تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
مهلت خرید اسناد از:1395/07/03
مهلت خرید اسناد تا:1395/07/10
تاریخ گشایش پاکت ها1395/07/25
میزان سپرده(ريال)1,250,000,000
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:
پیوست ها:
صورتجلسه تجدید یا لغو مناقصه.doc