عنوان:انجام کارهای خدماتی و پشتيبانی(محدود يک مرحله ای مناقصه ۶-۲۳۱-۹۵)
نوع معاملهمحدود یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1395/07/03
مهلت خرید اسناد تا:1395/07/03
تاریخ گشایش پاکت ها1395/07/14
میزان سپرده(ريال)1,987,812,708
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:بصورت دعوتنامه
پیوست ها:
پیش از فراخوان.JPG    
خلاصه اسناد.pdf    
صورتجلسه گشایش پاکات در مناقصات یک مرحله ای.pdf    
فرم انجام معامله.JPG    
فهرست کوتاه.pdf