عنوان:اصلاح سيستم خنک کن اصلی و کمکی نيروگاه بخاری شهيد مفتح همدان
نوع معاملهمحدود دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1394/12/08
مهلت خرید اسناد تا:1394/12/12
تاریخ گشایش پاکت ها
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:
پیوست ها:
ارزیابی کیفی مناقصه گران.pdf    
پیش از فراخوان.JPG    
توضیح و تشریح اسناد.pdf    
فرم انجام معامله - Copy.JPG