عنوان:احداث شلتر ایستگاه گاز، سیستم روشنایی و برقگیر مربوطه در نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر
نوع معاملهمحدود یک مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1395/05/27
مهلت خرید اسناد تا:1395/06/03
تاریخ گشایش پاکت ها1395/06/27
میزان سپرده(ريال)287,795,330
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری و محلی
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی روزنامه.pdf    
خلاصه اسناد.JPG    
صورتجلسه پیش از فراخوان.JPG    
گشایش پاکتهادر مناقصات یک مرحله ای.pdf