عنوان:خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه شهید کاوه قاین
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
مهلت خرید اسناد از:1395/05/26
مهلت خرید اسناد تا:1395/05/31
تاریخ گشایش پاکت ها1395/06/15
میزان سپرده(ريال)1,250,000,000
روزنامه های درج آگهی:خراسان
توضیحات:
پیوست ها:
صورتجلسه مستند سازی پیش از فراخوان.zip