معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در سال 1400
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1400/01/30
مهلت خرید اسناد تا:1400/02/05
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/20
میزان سپرده(ريال)925,545,508
روزنامه های درج آگهی:روزنامه رسالت مورخ 1400/01/30<br>روزنامه صبح ساحل مورخ 1400/02/02
توضیحات:مناقصه شماره 01/م/1400
پیوست ها:
حجمی شرکت تولید 1400.rar