معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای اورهال دو دستگاه آب شیرین کن نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1400/01/30
مهلت خرید اسناد تا:1400/02/06
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/22
میزان سپرده(ريال)4,557,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه صمت مورخ 1400/01/30<br>روزنامه اقتصاد سرآمد مورخ 1400/02/02
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 23/م/99
پیوست ها:
تجدید تعمیر آبشیرین کن های MED.rar