معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش 703 قلم از اموال اسقاطی غیر قابل استفاده نيروگاه شهيد سليمي نكا بصورت يكجا.
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/25
مهلت خرید اسناد تا:1400/02/01
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/15
میزان سپرده(ريال)43,136,850
روزنامه های درج آگهی:روز نامه خراسان مورخ 24 و 25 فروذدين 1400
توضیحات:
پیوست ها:
مزایده عمومی.zip