معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش حدود 28 تن پسماندهای جامد كف كوره نيروگاه شهيد سليمي نكا
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/26
مهلت خرید اسناد تا:1400/02/02
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/18
میزان سپرده(ريال)203,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه عصر ايرانيان مورخه 25 و 26 فروردين 1400
توضیحات:
پیوست ها:
اسناد مزايده عمومي.zip