معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش ۲۳۰ عدد باطري مازاد ضايعاتي شامل 206 عدد از نوع سرب – اسید 800 آمپر ساعت و 24 عدد از نوع سرب – اسید 2000 آمپرساعت
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/26
مهلت خرید اسناد تا:1400/02/02
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/18
میزان سپرده(ريال)135,581,600
روزنامه های درج آگهی:درج در روزنامه  قدس مورخ 25 و 26 فروردين 1400
توضیحات:
پیوست ها:
اسناد مزايده عمومي.zip