معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 100 تن ورق رولی EK-4 (ST12)جهت ساخت بسکتهای سرد ایر هیتر نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/26
مهلت خرید اسناد تا:1400/02/06
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/19
میزان سپرده(ريال)800,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf