معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری ری تیوب کامل لوله های واتروال و تعمیر و بازسازی تجهیزات جانبی بویلر واحد (2) بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/25
مهلت خرید اسناد تا:1400/02/04
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/19
میزان سپرده(ريال)1,440,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf