معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/19
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/30
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/18
میزان سپرده(ريال)870,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf