معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری خرید یکساله شیر پاکتی 200 cc با درصد چربی 5/2% برای مصرف روزانه کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (به مقدار حدوداً 240.000 عدد)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/18
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/29
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/11
میزان سپرده(ريال)378,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf