معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:1400/02خرید یک دستگاه باتري شارژر
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
مهلت خرید اسناد از:1400/01/15
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/21
تاریخ گشایش پاکت ها1400/01/31
میزان سپرده(ريال)225,000,000
روزنامه های درج آگهی:همدلي
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند.<br>
پیوست ها:
agahiroznamh.JPG