معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خريد رزين هاي تبادل يوني تصفيه خانه آب واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا طبق شرايط خصوصي پيوست
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/15
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/25
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/08
میزان سپرده(ريال)738,792,000
روزنامه های درج آگهی:مناقصه و مزايده مورخ 15 و 16 فروردين 1400
توضیحات:
پیوست ها:
tender doc.99.27.2.zip