معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری لایروبی و انتقال لجن، تعمیرات، سند بلاست و رنگ آمیزی مخزن شماره (4) مازوت نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1400/01/14
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/22
تاریخ گشایش پاکت ها1400/02/08
میزان سپرده(ريال)586,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه در سال 1400 برگزار می شود و بخاز محدودیت سامانه سال برگزاری 1399 انتخاب گردید
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf