معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نيروگاه ایسین در سال 1400
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/12/25
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/10
تاریخ گشایش پاکت ها1400/01/22
میزان سپرده(ريال)3,150,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه دریای اندیشه مورخ&nbsp; 1399/12/25<br>روزنامه صبح ساحل مورخ&nbsp; 1399/12/27<br>
توضیحات:مناقصه شماره 25/م/99
پیوست ها:
حجمی ایسین 1400.rar