معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه ایسین در سال 1400
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/12/25
مهلت خرید اسناد تا:1400/01/10
تاریخ گشایش پاکت ها1400/01/23
میزان سپرده(ريال)5,223,620,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه روزان مورخ 1399/12/25<br>روزنامه ندای هرمزگان مورخ 1399/12/28
توضیحات:آگهی مناقصه 24/م/99
پیوست ها:
بهره برداری ایسین 1400.rar