معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تخلیه و بارگیری سوخت مایع در جایگاه تخلیه سوخت واقع در شهرستان نکا و نیروگاه شهید سلیمی نکا و تمیز کاری ا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/10/15
مهلت خرید اسناد تا:1399/10/22
تاریخ گشایش پاکت ها1399/10/30
میزان سپرده(ريال)818,772,171
روزنامه های درج آگهی:مناقصه و مزایده
توضیحات:
پیوست ها:
Tender docs.99.37.zip