معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامین نیروی انسانی برای اجرای ماموریتهای حفاظت فیزیکی و حراست نیروگاه شهید سلیمی نک
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/10/15
مهلت خرید اسناد تا:1399/10/22
تاریخ گشایش پاکت ها1399/10/30
میزان سپرده(ريال)2,248,410,037
روزنامه های درج آگهی:رسالت
توضیحات:
پیوست ها:
Tender docs.99.36.zip