معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:شبیه سازی، طراحی، خرید، نصب و راه اندازی 2 عدد راهبند ضدانتحاری در درب اصلی ورودی به نیروگاه شهیدسلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1399/10/11
مهلت خرید اسناد تا:1399/10/16
تاریخ گشایش پاکت ها1399/10/29
میزان سپرده(ريال)425,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:کلیه فرایند برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت<br>(ستاد) انجام میشود.
پیوست ها:
روزنامه.pdf