معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید با نظارت بر ساخت دو سِت نازل مرحله اول و دوم توربین GE F5 MS5001 (تیپ ترموکوپل متحرک) به همراه دیافراگم نیروگاه ری
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1399/10/07
مهلت خرید اسناد تا:1399/10/14
تاریخ گشایش پاکت ها1399/10/30
میزان سپرده(ريال)4,700,000,000
روزنامه های درج آگهی:محدود است<br>اطلاع رسانی در ستاد ایران و پایگاه ملی مناقصات
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران انجام می گیرد
پیوست ها:
99-4-م ن.zip