معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 5 دستگاه مینی بوس روزکار و 3 دستگاه مینی بوس شیفت کار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1399/09/02
مهلت خرید اسناد تا:1399/10/15
تاریخ گشایش پاکت ها1399/10/27
میزان سپرده(ريال)460,500,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه در مورخ 1399/10/03 تجدید گردید
پیوست ها:
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
صورتجلسه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی حداقل قیمت پیشنهادی.pdf    
صورتجلسه مستندسازی پیش از فراخوان.pdf