معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد پره های متحرک کورتيس و چرخ کورتيس ثابت نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/07/16
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/23
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/30
میزان سپرده(ريال)3,800,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ابتکار مورخ 1399/07/16<br>روزنامه دریا مورخ 1399/07/19
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 11/م/99
پیوست ها:
تجدید خرید پره کورتیس.rar