معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان: فروش حدود 10.000 كيلوگرم شالي برنج محلي از نوع طارم هاشمي موجود درايستگاه تخليه سوخت نيروگاه شهيد سليمي نكا
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/07/10
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/19
تاریخ گشایش پاکت ها1399/08/05
میزان سپرده(ريال)55,000,000
روزنامه های درج آگهی:تجارت
توضیحات:
پیوست ها:
tender doc99.zip