معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تعویض لوله های گاز بویلر واحد 3 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/07/10
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/22
تاریخ گشایش پاکت ها1399/08/06
میزان سپرده(ريال)250,000,000
روزنامه های درج آگهی:رسالت
توضیحات:
پیوست ها:
tender doc 99.20.zip