معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید لوله های بدون درز مورد نیاز واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/07/10
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/22
تاریخ گشایش پاکت ها1399/08/06
میزان سپرده(ريال)704,220,013
روزنامه های درج آگهی:اقتصادی شروع
توضیحات:
پیوست ها:
tender docs. 99.15.zip