معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:اجرای مسیر ارتباطی چمبر های نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:
مهلت خرید اسناد از:1399/07/08
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/12
تاریخ گشایش پاکت ها1399/08/03
میزان سپرده(ريال)250,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها: