معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تعویض لوله های مسیر گاز ورودی از ایستگاه تقلیل فشار تا اسکرابر واحد های نیروگاه گازی قاین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:
مهلت خرید اسناد از:1399/07/08
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/12
تاریخ گشایش پاکت ها1399/08/03
میزان سپرده(ريال)750,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:مطابق اسناد مناقصه
پیوست ها: