معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم فیلتراسیون گاز ورودی به توربین انبساطی نیروگاه نکا به ظرفیت 2 ×165000 M3/HR بصورت EPC
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1399/07/08
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/16
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/27
میزان سپرده(ريال)5,250,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:تمامی مراحل این مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام میشود.
پیوست ها:
آکهی مناقصه .pdf