معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام خدمات حمل و نقل کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/07/02
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/13
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/28
میزان سپرده(ريال)629,754,947
روزنامه های درج آگهی:سیاست روز
توضیحات:
پیوست ها:
Tender docs 99.21.zip