معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید گیج ، ولو و تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/07/01
مهلت خرید اسناد تا:1399/07/07
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/28
میزان سپرده(ريال)1,212,250,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه جام جم مورخ 1399/07/01<br>روزنامه سایه&nbsp; مورخ 1399/07/05
توضیحات:مناقصه شماره 15/م/99
پیوست ها:
خرید گیج ایسین.rar