معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:99-07 خريد 500.000 كيلوگرم كلرورفريك مايع
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
مهلت خرید اسناد از:1399/06/24
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/24
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/08
میزان سپرده(ريال)275,000,000
روزنامه های درج آگهی:ابرار اقتصادي
توضیحات:تذکر مهم :<br>هر یک از پاکات الف ، ب و ج بایستی بصورت جداگانه لاك و مهر گردیده و هر سه را در<br>پاکت دیگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشایی پاکاتی که فاقد لاك و مهر<br>می باشند خودداري خواهد شد.<br>چنانچه هر یک از شرکت کنندگان تذکر فوق را رعایت ننمایند حق هیچگونه اعتراضی در<br>خصوص دلیل عدم گشایش پاکات خود را ندارند.
پیوست ها: