معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 2دستگاه ترانس KVA 2000 با نسبت 6/3 به 4/0کیلو ولت
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1399/06/23
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/30
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/13
میزان سپرده(ريال)600,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:کلیه فرآیند مناقصه فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت<br>(ستاد) انجام میشود.
پیوست ها:
آکهی مناقصه ترانس99.pdf