معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد پره های متحرک کورتيس و چرخ کورتيس ثابت نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/06/22
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/29
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/14
میزان سپرده(ريال)3,800,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کار و کارگر مورخ 1399/06/22<br>روزنامه نسل فردا مورخ 1399/06/25
توضیحات:مناقصه شماره 11/م/99
پیوست ها:
خرید پره کورتیس.rar