معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله، ساخت و نصب(دمونتاژ و مونتاژ) و تعمیرات Pressure Part بویلر نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/06/22
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/26
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/14
میزان سپرده(ريال)5,061,200,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کیهان مورخ 1399/06/22<br>روزنامه شروع مورخ 1399/06/25
توضیحات:مناقصه شماره 14/م/99
پیوست ها:
تعمیر پرشر پارت بویلر.rar