معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پره های ردیف شش توربین فشار ضعیف نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/06/19
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/23
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/05
میزان سپرده(ريال)2,050,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه صبح ساحل مورخ 1399/06/19<br>روزنامه پیام زمان مورخ 1399/06/22
توضیحات:مناقصه شماره 13/م/99
پیوست ها:
خرید پره ریف 6 جدید.rar