معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات یدکی پمپ گردش آب بویلر نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/06/16
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/23
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/07
میزان سپرده(ريال)3,795,968,640
روزنامه های درج آگهی:روزنامه تجارت مورخ 1399/06/16<br>روزنامه راه مردم مورخ 1399/06/19
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 09/م/99
پیوست ها:
تجدید قطعات یدکی BCP.rar