معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید دو هزار شاخه لوله فولادی مورد نیاز بویلرهای نیروگاه زرند
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1399/06/13
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/18
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/02
میزان سپرده(ريال)700,000,000
روزنامه های درج آگهی:ابرار اقتصادی
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه 99-44.pdf